Podstawa prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. 111 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny , Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27 lipca  2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017 poz. 1466)
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1297)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (tj. Dz. U. z 2021 poz.199)
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1329)