Świadczenia pieniężne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia pieniężne wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy,
 4. specjalny zasiłek celowy,
 5. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 

Zasiłek stały zgodnie z art. 37 uops przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, obecnie netto 634 zł,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, obecnie 514 zł, np. 4 osoby x 514 zł = 2056 zł.
 3. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604zł miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie.
 4. Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do: I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 uops przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego

osoby samotnie gospodarującej,

 1. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy miedzy:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującym a dochodem tej osoby,

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 1. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł.
 2. Okres na jaki przyznany jest zasiłek okresowy ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowy zgodnie z art. 39 uops może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży,

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów

pogrzebu osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnej (634 zł) lub osoby gospodarującej w rodzinie (514zł).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiejz dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego zasiłek celowy na zakup posiłku lub produktów żywnościowych

przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  (951 zł

miesięcznie w przypadku 1 osobowego gospodarstwa domowego i 771 zł miesięcznie na 1 osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego).

 

Specjalny zasiłek celowy zgodnie z art. 41 pkt 1 uops może być przyznany osobie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość zasiłku celowego zależy od rodzaju potrzeb i możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

  

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wynagrodzenie to jest wypłacane opiekunom prawnym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych na podstawie postanowienia sądu. Jest ono wypłacane w wysokości ustalonej przez sąd rodzinny, a jego wysokość miesięczna nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Udzielenie tej formy świadczeń nie wymaga przeprowadzania wywiadów oraz wydawania decyzji administracyjnych.