RPO Aktywne Myślenice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20

Rekrutacja w miesiącu lipcu 2021r. została zakończona. Kolejna rekrutacja do projektu będzie w miesiącu styczniu 2022r.

Projekt „Aktywne Myślenice” realizowany będzie w okresie od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.

Projekt jest skierowany do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeśli wychowują dzieci niepełnosprawne, wsparcie może być również skierowane do tych dzieci, jednak w pierwszej kolejności rozpatrywana jest sytuacja rodzica tzn. czy występuje u niego zagrożenie wykluczeniem społecznym. Należy o tym pamiętać kierując osobę do projektu.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w 2021 roku i 2022 roku, rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie spełniających warunki rekrutacyjne.
Spośród osób zgłoszonych w III kwartale 2021 roku zostaną wybrane 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną w Regulaminie Rekrutacji. W roku 2022 I kwartał planujemy rekrutację kolejnych 22 osób do zakładanego stanu wszystkich uczestników tj. 44 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Warunki formalne, które uczestnik musi spełniać aby zostać zakwalifikowanym do projektu:
1.     zamieszkanie na terenie Gminy Myślenice
2.      podleganie wykluczeniu społecznemu (spełniają minimum jeden punkt poniżej).
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj.
·        bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
·        uzależnieni od alkoholu,
·        uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
·        chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
·        długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
·        zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
·        uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
·        osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tzn. osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Dodatkowo punktowane będą osoby, które wpisują się w poniższe kryteria:
·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek opisanych powyżej ( 5 punktów).
·        osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( 5 punktów).
·        osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi                             (5 punktów).
·        osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020                   (5 punktów).
·        osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020– 5 punktów. (zaświadczenie MGOPS)
·        osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (1 pkt)
·        osoby, u których występują powody udzielenia pomocy określone w art.. 7 ustawy o pomocy społecznej (1pkt za każdy stwierdzony powód)
·        preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego 1 pkt za płeć.
·        status osoby w wieku aktywności zawodowej, ale pozostającej bez pracy (2 punkty).

 

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - wsparcie w formie hipoterapii

13 października 2021

1.       Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla  1 dziecka, w wymiarze 20 godzin.

Informacje dodatkowe:

 1.     Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę w odległości maksymalnie 20 kilometrów od gminy Myślenice.
 2.     Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
 3.     Godzina wsparcia wynosi 30 minut.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualna rehabilitacja wodna

13 października 2021

1.       Przedmiot zamówienia:

Indywidualna rehabilitacja wodna dla–3 dzieci, w wymiarze maksymalnie90 godzin (terapia 2x w tygodniu). Zakres usługi: ćwiczenia mające na celu reedukację funkcjonalną kończyny górnej, zmniejszenie napięcia w okolicy splotu ramiennego, korekta kompensacyjnych wzorców ruchowych.

Informacje dodatkowe:

 1.     Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi - wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
 2.     Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3.     Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

5 października 2021

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna rehabilitacja wodna dla–3 dzieci, w wymiarze maksymalnie90 godzin (terapia 2x w tygodniu). Zakres usługi:ćwiczenia mające na celu reedukację funkcjonalną kończyny górnej, zmniejszenie napięcia w okolicy splotu ramiennego, korekta kompensacyjnych wzorców ruchowych.

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi - wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

5 października 2021

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla  1 dziecka, w wymiarze 20 godzin.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcęw odległości maksymalnie 20 kilometrów od gminy Myślenice.
 2. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
 3. Godzina wsparcia wynosi 30 minut.

Protokół z wyboru wykonawcy

22 lipca 2021

 

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, nazwa projektu „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0021/20 w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Wybrana została oferta firmy: Centrum Analiz” Anna Sermak. Przy stwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wszytkich oferentów, Zamawiający postanawia zlecić realizację usługi oferentowi, który zaproponował najniższą cenę.