Dodatki energetyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.)

Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego:

  • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

  • 11,29 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 15,68 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 18,81 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Do wniosku należy dołączyć:

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.