Domy pomocy społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 54 Ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, o której mowa w ust.1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej?

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1)                 mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2)                 małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3)                  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt.2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Kto wnosi opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej?

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)                 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

2)                 małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

3)                 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt.1 i 2

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione powyżej.

Jakie dokumenty są wymagane do umieszczenia w domu pomocy społecznej?

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS lub jej opiekuna prawnego.
 2. W przypadku osoby chorej psychicznie, nieubezwłasnowolnionej, której stan zdrowia wymaga umieszczenia w DPS – skierowanie następuje na skutek postanowienia, o które do Sądu Rodzinnego występuje Kierownik Ośrodka.
 3. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w DPS,

a) w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – zgodę opiekuna prawnego lub kuratora wraz z postanowieniem sądu o wyrażeniu zgody na skierowanie do domu pomocy społecznej ;

b) w przypadku osób, o których mowa w art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej  bez zgody osoby zainteresowanej.

 1. Wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się.


Do wywiadu środowiskowego powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, wypełniona przez pracownika socjalnego i zatwierdzona przez Kierownika MGOPS,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o miejsce w DPS ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga leczenia szpitalnego, a w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie lub chorych psychicznie kolejno – zaświadczenie psychologa oraz opinia lekarza psychiatry,
 • orzeczenia lekarza o skierowaniu do DPS odpowiedniego profilu,
 • wyniki badań podstawowych: OB, mocz, morfologia,
 • wyniki badań specjalistycznych: HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej lub zapis lekarza wystawiającego zaświadczenie "osłuchowo bez zmian",
 • pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej dotyczące zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
 • decyzja o otrzymywaniu świadczenia pieniężnego z ZUS, KRUS, MGOPS lub innego organu uprawnionego do wypłaty świadczenia ( potwierdzona kserokopia oryginału),
 • zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz o uzyskaniu dochodu z ostatnich 12 miesięcy,
 • wywiady alimentacyjne u rodziny zobowiązanej do alimentacji wraz z oświadczeniami osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w dps,
 • propozycja umowy o odpłatności za pobyt w dps zawarta z osobami o których mowa w art. 61 ust.1 pkt.2 w trybie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

 

Całość dokumentacji wraz z decyzją kierującą tutejszy Ośrodek przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, gdzie podejmowana jest decyzja o umieszczeniu w DPS, po czym Ośrodek wydaje decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania