Świadczenia niepieniężne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczeniami niepieniężnymi są:

 1. praca socjalna,
 2. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. poradnictwo specjalistyczne,
 5. schronienie,
 6. posiłek,
 7. niezbędne ubranie,
 8. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 9. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 10. mieszkanie chronione
 11. pobyt w domu pomocy społecznej.
 12. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przyznawanie powyższych świadczeń (z wyłączeniem pracy socjalnej, poradnictwa

specjalistycznego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne) następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Świadczenia niepieniężne:

 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji.

Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Praca socjalna z osobami i rodzinami to podejmowany w sposób zorganizowany zespół metodycznych czynności pracownika socjalnego. Praca socjalna jest procesem, który przebiega według określonych faz, realizowanych w porządku logicznym.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne przysługują osobie otrzymującej zasiłek stały, która

jednocześnie nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

W Myślenicach poradnictwo specjalistyczne udzielane jest w Centrum Profilaktyczno – Dydaktycznym ul. Henryka Jordana 3

 

Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w

noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego

przeznaczonych.

 

Posiłek

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

 

 

 

Niezbędne ubranie

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym

przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Osoba nie ponosi odpłatności za usługi opiekuńcze jeśli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie. W pozostałych przypadkach odpłatność ustalana jest w oparciu o tabelę odpłatności, ustaloną uchwałą przez Radę Miejską w Myślenicach.

 

Usługi w ośrodku wsparcia mogą być przyznane osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być: środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych

MGOPS w Myślenicach kieruje osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach.

 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, zapewniającą osobom lokal mieszkalny. Jego mieszkańcy pod opieką specjalistów (tj. pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun itp.) mają  przygotować się do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji społecznej. Wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane osobie pełnoletniej, która z powodu trudnej sytuacji życiowej, wieku, niepełnosprawności lub choroby potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale zarazem nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. W szczególności przysługuje:

a. osobie z zaburzeniami psychicznymi;

b. osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c. osobie opuszczającej młodzieżowy ośrodek  wychowawczy;

d. osobie opuszczającej zakład dla nieletnich;

e. cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Pobyt w domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody Sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W oparciu o obowiązujące przepisy opłatę za pobyt w DPS ponosi sam mieszkaniec, jednak nie więcej niż 70 % swojego dochodu.

Jeżeli jednak nie pokrywa on opłaty w całości, różnicę ponoszą członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji (małżonek, zstępni i wstępni).

W przypadku, gdy ich dochody nie przekraczają 300 % kryterium dochodowego, pozostałe koszty ponosi gmina, tj. ośrodek pomocy społecznej.

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prawo to przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Nabywa się go po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu przez Burmistrza decyzji obowiązującej przez 90 dni.