Zasiłek pielęgnacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

      1.  Niepełnosprawnemu dziecku;

  1. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  3. Osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie /od listopada 2019r. - 215,84 zł/.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo do tych świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W pozostałych przypadkach prawo do świadczeń uzależnionych  od niepełnosprawności ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z dokumentami.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

  1. Osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  2. Osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego;
  3. Członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.