Jesteś tutaj: Start / Dobry Start

Dobry Start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiana zasad naboru wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry start"

29 czerwca 2021

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci.

 W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościa

Dobry Start

11 lipca 2020

Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek, raz w roku,  w związku

z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia
 • przez dziecko lub osobę ucząca się do 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się (osoby legitymujące się orzeczeniem umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych)

 Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym środku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,  zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje  te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

2) osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych  

3) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole!!

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
 • rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej
 • osoba ucząca się

 Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez:

 • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  empatia.mrpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną

 Od 1 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wnioski należy składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.     

 Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 Organ nie wydaje decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.    

 Informacja o przyznaniu świadczenia przesłana zostanie na adres e-mail podany we wniosku.

 dobrystart@opsmyslenice.pl – z takiego adresu e-mail zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia.

 Możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail.

 Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

 Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w UE.