Jesteś tutaj: Start / Usługi Opiekuńcze

Usługi Opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi na wniosek zainteresowanego.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ustala się zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.

 

Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych, łączny ich czas oraz wysokość odpłatności, ustala w drodze decyzji Kierownik MGOPS w Myślenicach na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan zdrowia zainteresowanego, wywiadu środowiskowego, wywiadu alimentacyjnego, a także innych dokumentów zebranych w toku postępowania.

 

Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

  •  rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną
  •  warunki mieszkaniowe
  •  sytuację rodzinną i materialną
  •  uwarunkowania środowiskowe
  •  wydolność opiekuńczą rodziny

 

Kryteria dochodowe osoby lub rodziny ustala się w oparciu o zasady przyjęte w ustawie o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i trybu ich pobierania określa Uchwała nr 463/LIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 12.11.2014R.