Jesteś tutaj: Start / Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki Mieszkaniowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

30 czerwca 2021

Od dnia 01 lipca 2021r. zmianie ulega kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania.
Ponadto obowiązywać będą nowe druki wniosków o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach, wprowadzone Uchwała NR 324/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2021r.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie osiągnęły średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nieprzekraczający w gospodarstwie:                                                                                                                             
- jednoosobowym 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. kwoty 2066,99 zł,                                                                     
- wieloosobowym 30 % przeciętnego w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. kwoty 1550,24 zł,

 Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS  w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 5167,47 zł.

Od 1 lipca 2021 r. za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. :
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas były to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (dochód brutto). Po zmianach odliczymy jeszcze podatek i składki zdrowotne (dochód netto) oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób niewchodzących w skład gospodarstwa domowego, na które ubiegamy się o dodatek.
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
•    w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
•    w przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o których mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowo, do dochodu wliczane będą inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in.:
•    renty, emerytury, dodatki do rent i emerytur poza dodatkiem pielęgnacyjnym i zasiłkiem pielęgnacyjnym;
•    alimenty, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pieniężne wypłacane, w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
•    stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
•    zasiłki dla bezrobotnych;
•    stypendia szkolne, zasiłki szkolne, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom;
•    świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie;
•    zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
•    dochody z gospodarstwa rolnego, wyliczone na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
•    kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
•    przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (wynagrodzenia osób do 26 roku);
•    dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
•    świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


Poza uprawnieniem wynikającym z art. 5 ust. 3 ustawy pozwalającym normatywną powierzchnię powiększyć o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do naliczenia dodatku mieszkaniowego, należy przedstawić łączne wydatki na mieszkanie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dodatki mieszkaniowe

1 sierpnia 2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r.  nr. 156 poz. 1817),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz. U. z 2013r. poz. 589),
 • Uchwała nr. 148/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.04.2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
 3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
 4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem.
 5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Gospodarstwo domowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą sie o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dochód:

 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 2. Jeśli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku, jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już naliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz  osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.).

Powierzchnia mieszkania:

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

a)      30%,

b)      50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

Powierzchnia  normatywna

Odstępstwa dopuszczone w ustawie

 

+ 30%

+ 50%

dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

91,0 m2

105m2

 

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2 jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki stanowiące podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego:

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Wydatkami, o których mowa, są:

 • czynsz
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu rodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

 

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym  i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100% tej kwoty

 

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

            Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Rada Miejska w Myślenicach Uchwałą nr 148/XXVI/2004 z dnia 28.04.2004r. zmniejszyła wskaźniki procentowe z 70% na 50%, tak więc wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków.

 

            Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany  lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuję się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Odmowa dodatku mieszkaniowego:

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub

faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji..