Karta Rodzina 3+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MYŚLENICKA KARTA RODZINA 3 +

 

                    Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, iż Uchwałą nr 348/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021r.  uchwalony został nowy regulamin określający zasady przyznawania i korzystania z ,, Myślenickiej Karty Rodzina 3+”  wydawana będzie w Centrum Usług Społecznych ul. Słowackiego 82 w Myślenicach na Dzienniku Podawczym.

Adresatami Karty Rodzina 3+,  są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zameldowane na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Rodzina wielodzietna, należy przez to rozumieć rodzinę ( także rodzinę zastępczą) zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Myślenice, składającą się z jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia przez dziecko szkoły ponadpodstawowej (do członków rodziny nie zalicza się dziecka które zawarło już związek małżeński).

Rodzina zastępcza, należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Dziecko należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione.

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ składają rodzice lub opiekunowie prawni. 

Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty.

Karta  wydawana będzie po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  Karta wydawana jest na okres 3 lat. W przypadku osób uczących się w wieku powyżej 18 roku życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w tutejszym Centrum  dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.

 Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna.

W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości. Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach o powyższym fakcie. Na wniosek osoby uprawnionej o której mowa w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wydaje duplikat Karty.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto i Gminę Myślenice dla członków rodzin.

 Karta ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych  po przez oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Przy odbiorze Karty, uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i preferencji, przysługujących na dzień wydawania Karty.

Aktualny katalog ulg i rabatów dostępny będzie na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Wydane przed zmianą  Regulaminu, Myślenickie Karty Rodzina 3+ pozostają w mocy.

Informujemy również, iż w celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć w Centrum Usług w Myślenicach wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Myślenickiej karty Rodzina 3+”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Na podstawie ww. Uchwały osoby niezameldowane na terenie Gminy Myślenice mają prawo ubiegać się o wydanie  ,,Myślenickiej Karty Rodzina 3+”, jeżeli podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczają w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Myślenice , ze wskazaniem Gminy Myślenice jako miejsca swego zamieszkania. W tym celu należy okazać jeden z poniższych dokumentów:

- pierwszą stronę PIT , a to  PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT - 40A, przy czym PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Myślenic  i powinien w nim być wskazany myślenicki  adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT – 36L) opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia, albo pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku dochodowego na terenie Myślenice.

Strona winna okazać  PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku o Kartę. Jeżeli na dzień złożenia wniosku wnioskodawca  nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać PIT dotyczący roku poprzedzającego ten rok.

Przy składaniu wniosku należy również okazać oryginały dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej, tj:

- w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem;

- w przypadku dzieci akt urodzenia lub dowód osobisty ( * ) , a jeżeli uczęszczają do szkoły, także aktualna legitymacja szkolna;

 - w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);

 ( * )W przypadku rodzin korzystających ze świadczeń tutejszego Centrum, jest możliwość zweryfikowania danych członków rodziny  z systemów istniejących w bazie CUS Myślenice . W tym celu należy wypełnić załączone oświadczenie.

Szczegółowych informacji na temat Myślenickiej Karty Rodzina 3+ udziela pracownik Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod numerem 790 551 715, 122721998 w godzinach pon. 7-17, wt.-pt. 7-15Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat karta 3+

    Plakat karta 3+