Jesteś tutaj: Start / Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Świadczeń rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje strony w poniedziałek od 9.00 do 15.30 i od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.30.

Działem kieruje Za-Kierownika  Anna Nowak.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego :

- z tytułu urodzenia dziecka

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-samotnego wychowywania dziecka,

- wychowywania w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

- świadczenie pielęgnacyjne

 

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:

a)    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)    jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c)     przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzinna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)    posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 1. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  MGOPS w Myślenicach o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci:  informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

 

Uwaga!

W przypadku wyjazdu członka rodziny w celu podjęcia zatrudnienia, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego  MGOPS w Myślenicach  nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te
przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami (art. 27 ust. 5 ustawy).

Artykuły

Przejdź do - WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

30 lipca 2021

W budynku Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2.08.2021r. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny.

Bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu: 570 556 433

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.