Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Co to jest KDR?

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej  ustawie  lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Jakie daje korzyści?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wyszukiwarka zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

w wieku do 18. roku życia,

w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się :

- w szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

- w  szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki , zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.                                                                                                                                                                                                

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo rekomenduje, aby  w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, Karta była mu przyznana odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Od 01 lipca 2021r. wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w formie papierowej  do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 82 - Dziennik Podawczy, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).  

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.Karta elektroniczna w aplikacji mObywatel jest dostępna dla wszystkich posiadaczy aktywnej Karty, niezależnie czy Karta jest w postaci tradycyjnej, elektronicznej, czy obu. Jeżeli nie masz jeszcze Karty i składasz wniosek o jej przyznanie, to Karta w mObywatelu będzie dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

- w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,                                                                                                                                                       
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,                                                       - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,                                   
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka                                                                                                                                                                                                                                      
- w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: (w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeński),
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia –akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,                                                                                                                                                                              - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;                        
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –dokument potwierdzający tożsamość,                            - w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polski składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Natomiast opłatę w wysokości 10 zł ponosi się za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty. Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.