Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na  stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

 

     I. Określa wymagania  dla kandydata  na w/w stanowisko:

 

   1. Wymagania niezbędne ustawowe tj. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone

w art 6 ust.1 i ust 3  ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych:

1) obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4) nieposzlakowana opinia;

5) brak prawomocnego  skazania  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) wykształcenie wyższe

7) staż pracy 3 lata na podobnym stanowisku,

8) prawo jazdy kat. B,

9) znajomość  języka angielskiego co najmniej na poziomie Intermediate,

   2. Wymagania dodatkowe tj. pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku posiada:

 

1) doświadczenie w działaniach promocyjnych i współorganizacji imprez kulturalnych, turystycznych i gospodarczych w tym promujących instytucje np. jednostki samorządu terytorialnego

2) predyspozycje osobowościowe: otwartość, odpowiedzialność, umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie, dokładność,

7) wysoka kultura osobista,
8) dobra organizacja pracy,
9) rzetelność w wykonywaniu pracy,
10) zdolność podejmowania decyzji,

11) sumienność, odpowiedzialność oraz systematyczność.

 

 

 II. Opis  i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,

2) doradztwo w zakresie rozwoju strategii promocyjnej Centrum Usług Społecznych,

3) gromadzenie informacji o Centrum i przygotowywanie materiałów promujących Centrum Usług Społecznych na zewnątrz,

4) udział w wydarzeniach promocyjnych, służących promowaniu wizerunku Centrum oraz z innymi podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny,

5) współpraca z wydawnictwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami gospodarczymi w celu opracowywania publikacji i popularyzacji  wydawnictw i materiałów promujących Centrum Usług Społecznych( informatory, broszury, foldery, opracowania komputerowe  inne),

6) redagowanie i sporządzanie pism okolicznościowych, zaproszeń itp.

7) prowadzenie strony internetowej oraz Social Media Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

 

III. Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę pracę w wymiarze 1 etatu

• dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
• możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych,
• przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
• komfortowe warunki pracy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
• stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku oraz w terenie

V. Wymagane dokumenty formalne:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy (świadectwa pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy oraz rodzaj wykonywanej pracy),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
g) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
• osobiście w siedzibie CUS Myślenice, Słowackiego 82 (Dziennik Podawczy) lub
• w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl lub
• pocztą na adres korespondencyjny CUS , 32-400 Myślenice, Słowackiego 82, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych” w terminie do dnia 08.11.2021 roku /data wpływu
• w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego, za pośrednictwem portalu ePUAP

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych. Praca przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych. Budynek nie jest przystosowany architektonicznie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak wind.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Staż pracy: okres zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) potwierdza się kopiami świadectw pracy lub w przypadku trwania stosunku pracy min. zaświadczeniem o zatrudnieniu.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Komplet dokumentów aplikacyjnych składa się w odpowiedzi na konkretne (tylko jedno) ogłoszenie o naborze kandydatów (CUS nie kopiuje dokumentacji z innych naborów i akt osobowych).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po weryfikacji formalnej kolejnym etapem jest rozmowa z kandydatem. O terminie oraz miejscu rozmowy, kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, będą poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.

W przypadku niestawienia się lub spóźnienia kandydata na rozmowę dłuższego niż 15 minut, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego.
Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Centrum Usług Społecznych  Myślenice oraz na stronie Centrum.

Złożonych dokumentów Centrum Usług Społecznych nie zwraca.
Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

 Zgodnie z RODO informuję, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Usług Społecznych, 32-400 Myślenice, Słowackiego 82, adres do korespondencji 32-400 Myślenice, Słowackiego 82 Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pliki do pobrania